Up board Solution For class 8 Sanskrit

Up board Solution For class 8 Sanskrit

कक्षा 8 की संस्कृत की किताब पीडीएफ़ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें

Up board Class 8 Sanskrit Piyusham

Chapter 1 –आश्रम:
Chapter 2 — मातृदेवो भव
Chapter 3– अस्माकम् पर्वाणि
Chapter 4 –वर्धमानः महावीर
Chapter 5 –स्फुटपद्यानि
Chapter 6– किं ततं जानाति भवान् ( तुमुन् क्त-प्रत्ययो विधिलिङलकाग्एच )
Chapter 7 –सभाषितानि
Chapter 8 –ग्राम्यजीवनम्
Chapter 9 –भव्या भागीरथी
Chapter 10– शतबुधि-सहस्रबुद्ध-कथा
Chapter 11 –रामभरतयोः मेलनम् (ततः प्रविशति भरतः स्थन सुमन्त्रः सूतश्च )
Chapter 12– प्रियं भारतम्
Chapter 13 –वीरोऽभिमन्युः
Chapter 14 –वाराणसी नगरी
Chapter 15 –गीतावचनामृतानि
Chapter 16 –अमोघं तद् बलिदानम्
Chapter 17 –रक्षत बालिकाः पाठयत बालिकाः
Chapter 18– एत बालकाः
Chapter 19– संगणकः अस्मि

HOME PAGE

How to download online Ayushman Card pdf 2024 : आयुष्मान कार्ड कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करें

संस्कृत अनुवाद कैसे करें – संस्कृत अनुवाद की सरलतम विधि – sanskrit anuvad ke niyam-1

Garun Puran Pdf In Hindi गरुण पुराण हिन्दी में

Bhagwat Geeta In Hindi Pdf सम्पूर्ण श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दी में

MP LOGO

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

join us
Scroll to Top