Up board class 8 sanskrit tray shabd roop त्रय शब्द रूप

Up board class 8 sanskrit tray shabd roop त्रय शब्द रूप

विभक्तिः पुंल्लिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम् नपुंसकलिङ्गम्

प्रथमा त्रयः तिस्रः त्रीणि

द्वितीया त्रीन् तिस्रः त्रीणि

तृतीया त्रिभिः तिसृभिः त्रिभिः

चतुर्थी त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः

पञ्चमी त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः

षष्ठी त्रयाणाम् तिसृणाम् त्रयाणाम्

सप्तमी त्रिषु तिसृषु त्रिषु

Leave a Comment