Write a Letter to a Publisher Ordering Some Books पुस्तक भेजने के लिए प्रकाशक को पत्र

Satyam essay in hindi सत्यम् पर निबंध संस्कृत में

Write a Letter to a Publisher Ordering Some Books पुस्तक भेजने के लिए प्रकाशक को पत्र

पुस्तकानि प्रेषयितुं प्रकाशकं प्रति पत्रम्

सेवायाम्
व्यवस्थापक महोदया:
आर्य बुक डिपो
करोलबाग
नव दिल्ली

महोदय / महोदया,

सेवायाम् निवेदनमस्ति यत् अहम् अधोलिखितानि पुस्तकानि क्रेतुम् इच्छामि। अत: यत् समुचितमुन्मोक (कमीशन) निष्कास्य एतानि पुस्तकानि वी.पी. माध्यमेन प्रेषयन्तु भवन्तः। शीघ्रता प्रशंसनीया स्यात् ।

पुस्तकानां नामानि————–लेखकानां नामानि——- प्रति

  1. सरल संस्कृत व्याकरणम्———- डॉ. परमानंदगुप्त: —-१
  2. निबन्धसौरभम्——-डॉ. अरुणेशकुमार:——-१
  3. कथासागर:——–डॉ. वागीश: ———१

धन्यवादा:

भावत्क:
अशोक:
61 / जवाहरनगरम्
आगरा नगरम् उत्तर प्रदेश

Leave a Comment