A letter to your father requesting money in Sanskrit पिता के लिए संस्कृत में पत्र

LETTER TO FATHER IN SANSKRIT

A letter to your father requesting money in Sanskrit पिता के लिए संस्कृत में पत्र

पितरौ प्रति परीक्षाया: परिणामसूचकं पत्रम्

छात्रावास:
केन्द्रीय विद्यालय: देहलीछावनीत: नव- दिल्ली

वन्दनीया: पितृचरणा:

सादरं प्रणम्यते यदहम् अत्र सम्यक् निवसामि । मम परीक्षाफलम् अधुना प्रकाशितम्। नवमकक्षायाम् अहम् प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णः । सर्वेषु छात्रेषु मम प्रथमं स्थानमस्ति। अधुना कानिचित् पुस्तकानि क्रेतव्यानि सन्ति । विद्यालयस्य शुल्कमपि देयमस्ति। अत: पञ्चसहस्रं रूप्यकाणि शीघ्रतया प्रेषयन्तु भवन्त:। अहं प्रत्यहं मातुः स्मरणं करोमि। अनुज: रमेशः कथम् अस्ति । भगिनी श्वेता प्रत्यहं पठनाय विद्यालयं गच्छति न वा। अहम् अवकाशे गृहम् आगमिष्यामि। भवदाशीर्वचसां प्रतीक्षायाम् भवत्पुत्र:

भवभूतिः
कक्षा 10
वर्ग: ‘ब’
केन्द्रीय विद्यालय:, दिल्ली

दिनाङ्क: 12122022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

join us
Scroll to Top